TAG # 1 // TMI – Tag

Hey guys!

First up: as you will notice in this post I will start writing my articles as well in English as in Dutch. Why? Well as you all know I just enjoy writing (and talking) in English and ever since I’m back from Liverpool I missed the English. But the thing is not everyone likes to read everything in English so I decided to integrate Dutch in my blog as well (I know my mum is going to like this, because she prefers reading in Dutch :-)).

Als eerste even het volgende: zoals je zal opmerken in deze post ga ik vanaf nu proberen te schrijven in het Engels en het Nederlands. Waarom? Wel, zoals jullie ondertussen al weten vind ik het heel erg leuk om te schrijven en te spreken in het Engels en sinds ik terug ben van Liverpool mis ik het Engels enorm. Het is echter zo dat niet iedereen zoveel van het Engels houdt als ik dat doe, dus het ik besloten om het Nederlands ook te integreren in mijn blog (mijn mama zal hier alleszins blij mee zijn, want zij geeft een voorkeur aan lezen in het Nederlands 🙂)

Second: I got tagged!! 😀 When I received a twitter notification informing me Romina from Sweet.Sparkly.Serendipity. tagged me I was very excited! So big thanks to her for tagging me! I’ve already read her TMI tag (which was very interesting ;-)) so I you want to get to know her too check out her tag over here.

Ten tweede: Ik ben getagged!! 😀 Toen ik een twitter melding ontving met de boodschap dat Romina van Sweet.Sparkly.Serendipity. me getagged had, was ik heel erg enthousiast! Een heel dike merci aan haar om me te taggen! Ik heb haar TMI tag al gelezen (deze is heel interessant ;-)) dus als je haar ook beter wil leren kennen, dan kan je haar tag hier lezen.

tmi-button

Now on to the tag:

1. What are you wearing?

Right now I’m wearing a blue printed dress with a pair of leggings and a pair of socks. For shoes I was wearing my bikerboots, but a couple of minutes ago I took them off since I like to walk barefoot (or just wearing socks) at home.

1. Wat draag je?

Op dit moment draag ik een ik een blauw geprint jurkje, een zwarte legging en een paar sokken aan mijn voeten. Als schoenen droeg bij deze outfit mijn bikerboots, maar ik heb ze enkele minuuten geleden uitgetrokken aangezien ik thuis liever op blote- of ‘kousevoeten’ rondloop.

2. Ever been in love?

Yes I have!

2. Ooit verliefd geweest?

Ja, ik ben al verliefd geweest.

3. Ever had a terrible breakup?

I did went to a pretty bad breakup a couple of years ago, but I’m not going to bother you guys with the details 😉

3. Ooit een vervelende breakup gehad?

Ja ik heb al een moeilijke breuk meegemaakt, maar ik ga jullie niet lastig vallen met de details 😉

4. How tall are you?

In feet (according to a converter): I’m 6ft 053/64 inch – In centimeters: I’m 185 cm

4. Hoe groot ben je?

In feet: 6ft 053/64 inch – In centimeter: 185 cm

5. How much do you weigh?

I started working on this point (and I’m still trying to), but the battery of or scale is running out so I’m not sure… I weighed myself a couple of times to try and answer this and the outcome was different every time. But for the ones who really like to know this it can be anything between 84 and 87 kg. I know this is a lot, ok not everyone agrees with me on this, but I’m not happy with this so I’m working on it!

5. Hoeveel weeg je?

Aangezien ik hieraan aan het werken ben, maar de batterij van onze weegschaal het liet afweten ben ik er niet zeker van. Ik heb me meerdere keren achter elkaar gewogen om deze vraag te kunnen beantwoorden, maar ik kreeg telkens een ander getal te zien op het schermpje. Maar voor zij die het echt willen weten, ligt mijn gewicht tussen de 84 en 87 kg volgens de weegschaal. Ik weet dat dit niet weinig is. Verschillende mensen zijn het hiermee niet met me eens, maar ik voel me niet goed in mijn vel, dus ik werk eraan!

6. Any tattoos?

Nope!

6. Heb je tatoos?

Neen!

7. Any piercings?

Yes, I do have a tragus piercing (if that counts).

7. Heb je piercings?

Ja, ik he been tragus piercing (als dit telt).

ggLorLukepic 13-veronica-mars-logan

8. OTP?

Luke and Lorelai from Gilmore Girls! I just love those two together, they are ment to be! And now I think about it I’ve also always liked Veronica and Logan from Veronica Mars!

8. OTP?

Luke en Lorelai van Gilmore Girls! Ik vind deze twee samen zo een leuke en echte match! Ze horen gewoon bij elkaar! Maar nu ik erover nadenk, vond ik Logan en Veronica van Veronica Mars ook altijd een heel erg leuk koppel!

friends-tv-show-wallpapers-1280x1024

9. Favourite show?

This is such a difficult one since I really like watching series! But if I really have to choose one, I would choose one that always helps to lighten my mood: Friends!

9. Favoriete TV show?

Dit is een hele moeilijke! Ik houd er namelijk van om series te kijken! Maar als ik er echt eentje moet kiezen, dan kies ik voor de serie die me altijd wel een goed gevoel geeft als ik er naar kijk: Friends!

10. Favourite bands?

This is a very difficult one too! I cannot choose one favorite band because I like so much of them! But for the moment I really like listening to The Royal Concept and The American Authors.

10. Favoriete bands?

Deze vind ik ook heel moeilijk! Ik kan niet een favoriete band kiezen aangezien ik zoveel bands leuk vind! Maar bands waar ik momenteel veel naar luister zijn The Royal Concept en The American Authors.

11. Something you miss?

Going on Holiday! I’m going to be so happy once my final year is over and I can take a BIG break!

11. Iets dat je mist?

Op vakantie gaan! Ik ga heel blij zijn wanneer mijn laatste jaar eindelijk achter de rug is en ik eindelijk een LANGE pauze kan nemen!

12. Favourite Song?

I don’t really have one favorite song they change all the time, but I’m still searching for that one that fits me like a glove!

12. Favoriete liedje?

Ik heb niet echt een favoriete liedje, ze wisselen steeds. Maar ik ben wel nog steeds op zoek naar het perfecte lijflied!

13. How old are you?

23, going on 24.

13. Hoe oud ben je?

23, op naar de 24.

14. Zodiac sign?

Cancer

14. Sterrenbeeld?

Kreeft

15. Quality you look for in a partner?

Sweet, Funny, Caring, Whole-hogger and Relaxed

15. Eigenschap die je in een partner zoekt?

Lief, Grappig, Zorgzaam, Doorzetter en Relaxed

16. Favorite quote?

I don’t really have one favorite quote, I like a bunch of them. Recently I like: “People will stare. Make it worth their while” from Harry Winston.

16. Favoriete quote?

Ik heb niet echt één favoriete quote, ik vind er verschillende heel erg leuk. Recent vind ik deze heel erg leuk: “Mensen zullen staren. Maak het hun moeite waard” van Harry Winston.

17. Favorite actor?

I’ll go for… Robert Downey Jr.

17. Favoriete acteurs?

Ik kies… Robert Downey Jr.

18. Favorite color?

I normally like black, grey, navy, … But for a real (pop) of color I choose Lime

18. Favoriete kleur?

Ik houd vooral van zwart, grijs, navybaluw, … Maar als je een echte kleur wil kis ik voor Limoen.

19. Loud music of soft?

Loud music! (although it depends on the song and its performer)

19. Luide of zachte muziek?

Luide muziek! (al hangt het wel af van het nummer en de person die het brengt)

20. Where do you go when you’re sad?

My room or my friends

20. Waar ga je naartoe als je droevig bent?

Mijn kamer of mijn vrienden

21. How long does it take you to shower?

Not that long actually… Like 10 to 15 minutes

21. Hoe lang douche je?

Niet zo lang zo’n 10 à 15 minuten

22. How long does it take you to get ready in the morning?

If a shower and blow-drying my hair is included I would say 35 to 45 minutes. If not I would say 10 to 15 minutes.

22. Hoe lang duurt het om je klaar te maken in de ochtend?

Indien je er een douche en het drogen van mijn haar moet bijtellen op bepaalde dagen, dan zou ik zeggen zo’n 35 à 45 minuten. Zo niet, dan ben ik klaar binnen de 10 à 15 minuten.

23. Ever been in a physical fight?

Yes. But it’s wasn’t my fault and I did not do anything. Someone hit me, but that person was under the influence of a lot of alcohol.

23. Ooit in een fysiek gevecht geraakt?

Ja. Het was echter niet mijn fout en ik heb zelf niets gedaan. Ik werd geslagen, maar de persoon in kwestie was onder invloed van een (grote) hoeveelheid alcohol.

24. Turn on?

Blue eyes, nice smile and withe teeth, toned muscles (not too much, just nicely toned)

24. Turn on?

Blauwe ogen, mooie lach met witte tanden en afgetrainde spieren (geen ‘jerommekes’, maar gewoon mooi getraind)

25. Turn off?

Rude, underhand and hypocritical people and bragging.

25. Turn off?

Onbeleefde, achterbakse en hypocriete mensen en opscheppers.

26. The reason I joined YouTube?

To post videos for my blog, to watch videos and to like and share videos if I know my friends would like them!

26. Waarom ben je een YouTube begonnen?

Om video’s te kunnen posten voor mijn blog, om video’s te kijken en om video’s te ‘liken’ en te ‘sharen’ als ik denk dat mijn vrienden deze leuk gaan vinden!

27. Fears?

Losing the people I care about

27. Angsten?

De mensen waar ik om geef verliezen

28. Last thing that made you cry?

My dissertation, I was so tired and frustrated with it and then my mentor eventually said it wasn’t good enough so I had to start over. So it wasn’t really emotional, just frustration and tiredness.

28. Wat heeft je het laatst aan het huilen gebracht?

Mijn thesis, ik was zo moe en gefrustreerd door mijn onderwerp en als klap op de vuurpijl kreeg ik toen van mijn begeleider te horen dat het niet goed was en ik opnieuw moest beginnen. Het was dus niet echt emotioneel eerder door frustratie en vermoeidheid.

29. Last time you said you loved someone?

In a family/friend way yesterday, in a relationship way a very long time ago.

29. Wanneer zei je voor het laatste dat je van iemand houdt?

Familiaal/vriendschappelijk bedoeld gisteren, relationeel bedoeld al heel erg lang geleden.

30. Meaning behind your YouTube/Blog name?

I actually started the blog with my sister and we both love to drink tea so hence my blogname.

TEAsisTArs can be explained as: Tinne and Anneleen sisters OR Tea lovers Tinne and Anneleen. I really like the fact the first letters of our names are in there as well.

But my sister lost interest in out little project, so I’m continuing on my own.

30. Betekenis van je YouTube/Blog naam?

Ik ben deze blog eigenlijk gestrat samen met mijn zusje en we drinken beide graag thee, vandaar de naam.

TEAsisTArs kan als volgt worden uitgelegd: Tinne en Anneleen zusjes OF TEA liefhebbers Tinne en Anneleen. Ik vond het ook heel erg leuk dat de eerste letters van onze namen in de blognaam aanwezig zijn.

Mijn zusje verloor haar interesse echter in dit kleine projectje, dus ga ik op mijn eentje verder.

31. Last book you read?

The Diary of Marie, a book from a Belgian TV show, but I really didn’t like it. You could not understand the ‘book’ without seeing the TV show. And it actually wasn’t a book just drawings with short little lines of text.

31. Laatste boek dat je las?

Het Dagboek van Marie, het boek naar de serie In Vlaamse Velden. Ik vond dit boek eerlijk gezegd echt niet goed. Je kon het eigenlijk niet volgen zonder de TV show niet gezien te hebben. En eigenlijk is het niet echt een boek, meer tekeningen met korte stukjes tekst die het beschrijven.

32. The book you’re currently reading?

Nothing really, I’m working on my dissertation so I’m reading a lot of law and economic articles and magazines.

32. Het boek dat je momenteel leest?

Ik ben momenteel eigenlijk geen boek aan het lezen. Aangezien ik volop aan mij thesis aan het werken ben lees ik vooral rechtskundige en economische artikels en tijdschriften.

glee_relationship_flowchart_large

33. Last show you watched?

Glee, totally love this show! Makes me feel good every time I watch it! I’m a real Gleek!

33. Laatste serie die je zag?

Glee, ben gek op deze serie! Voel me altijd goed na het kijken van deze serie! Ik ben een echte Gleek!

34. Last person you talked to?

My younger brother

34. Laatste persoon waarmee je sprak?

Mijn jongere broer

35. The relationship between you and the person you last texted?

A friend from Uni. Actually she is more than just a friend from university, but this was the easiest way to explain it

35. De relatie tussen jou en de persoon die je het laatst een sms stuurde?

Een vriendin van de universiteit. Ze is wel meer dan gewoon een vriendin van de universiteit, maar deze beschrijving was gewoon het makkelijkst 

36. Favorite food?

This is not an easy one either… But I’m going to be general and say spicy food! (Even though it’s not that good for me :p)

36. Favoriete eten?

Ook deze vraag is niet zo gemakkelijk… Maar ik ga algemeen antwoorden en zeggen pikant eten! (Ook al is dat niet echt goed voor mij :p)

37. Place you want to visit?

I really like love to travel so I still want to see a lot of places! I would love to make a trip around the world! But the next stop on my travelling list is New York. And I’m hoping to do this very soon!

37. Plaats waar je naartoe wil?

Ik houd echt van reizen en er zijn nog zoveel plaatsen die ik wil zien! Ik zou heel erg graag een wereldreis maken! De volgende plaats waar ik graag heen wil is New York. En ik hoop dat ik dit tripje binnenkort kan maken!

38. Last place you were?

Liège

38. Laatste plaats waar je geweest bent?

Luik

39. Do you have a crush?

Nope, not right now. (-:

39. Heb je een crush?

Neen, voor het moment niet. (-:

40. Last time you kissed someone?

Family or friendship wise yesterday, relationship wise a long time ago.

40. Laatste keer dat je iemand hebt gekust?

Familiaal of vriendschappelijk gisteren, relationeel al een hele tijd geleden.

41. Last time you were insulted?

I can’t remember :p

41. Laatste keer dat je beledigd werd?

Dat kan ik me niet herinneren

42. Favorite flavor of sweet?

I would say a citrus kind flavour or mint

42. Favoriete smaak van snoepje?

Ik zou zeggen een citrus smaakje of mint

43. What instruments do you play?

The piano, although I haven’t played it in a very long time… Such a pity! But I don’t have the time right now! I hope to pick it up again next year.

43. Welke instrumenten bespeel je?

De piano, maar ik heb er al lang niet meer op gespeeld… Heel jammer! Ik heb er momenteel ook gewoon de tijd niet voor. Ik hoop echter wel dat ik er volgend jaar terug meer mee bezig kan zijn.

44. Favorite piece of jewelry?

My birth necklace, or actually the little charms I got to put on a necklace.

44. Favoriete juweel?

Het kettinkje, of beter de hangertjes die ik gekregen heb bij mijn geboorte.

45. Last sport you played?

For a real team sport I would say volleyball

45. Laatste sport die je speelde?

Als teamsport, dan zeg ik volleybal

46. Last song you sang?

Best Day of My Life by American Authors

46. laatste liedje dat je zong?

Best Day of My Life van American Authors

47. Favorite chat up line?

I don’t now… Last time I went out a guy just said ‘hello’. He said was his chat up line and I found it rather funny.

47. Favoriete openingszin?

Dat heb ik niet. De laatste keer dat ik uit was zei een jongen ‘hallo’. Dat was zijn openingszin en dat vond ik wel grappig.

48. Have you ever used it?

I say ‘hello’ all the time, but I don’t use it as a chat up line

48. Heb je hem ooit gebruikt?

Ik zeg altijd ‘hallo’, maar ik heb het nog nooit als openingszin gebruikt

49. Last time you hung out with anyone?

Last Saturday

49. Laatste keer dat je iets leuk deed met iemand?

Vorige zaterdag

50. Who should answer these questions next?

I’m going to tag Eefje from Beautytalk, Fien from My Beauty and Fashion corner and Aurélie from Love life love fashion.

50. Wie moet deze vragen als volgende beantwoorden?

Ik tag Eefje van Beautytalk,  Fien van My beauty and fashion corner en Aurélie van Love life love fashion.

Advertisements

15 Comments

Filed under Tags

15 responses to “TAG # 1 // TMI – Tag

 1. Oh dankjewel om mij te vermelden in je artikel! ^^ leuk dat je hem ook gedaan hebt, was echt leuk om te lezen! ^^ en tof dat je de stap gemaakt hebt om ook in 2 talen te bloggen! ^^

  • Ja uiteindelijk denk ik wel dat twee talen beter is, dan kan iedereen hem miss volgen 🙂 Hoop wel dat het nog overzichtelijk blijft zo…
   En graag gedaan hoor! 🙂 Dat vermelden was het minste :p

 2. Ik vind het wel fijn dat je het in twee talen doet, zo kan ik ook weer engels oefenen. Maar wel oppassen het kan rommelig worden. :p

  Liefs

  • Ja inderdaad ik vreesde er al voor dat het rommelig kan worden… Ik ben aan het overwegen de twee talen op een aparte blog te doen ofzo en dan een link naar elkaar te zetten…
   Maar ja ik weet niet of dat zo handig is… Wat denk jij?
   Dank je voor de comment!

 3. Leuk om te lezen! Je bent best nog groot vind ik, in vergelijking met mij 😦 Maar we zijn wel even oud en ik hoop voor je dat je zeker binnekort NY kan zien wat het is AWESOME!

  • Ja ik ben inderdaad groot! Soms heel fijn, soms ook totaal niet :p Een vriend vinden is bvb niet zo makkelijk aangezien veel jongens kleiner zijn als mij en dat vinden zowel zij als ik niet leuk :p

   En ja ik hoop het ook! Heb jou vlogs van Disney en Universal bekeken die WE en die zijn zo awsome!

   Btw als je graag Disney hotel doet, ik ben ooit eens in Parijs in de Cahyenne geweest (dat was de coboy stijl) Was wel leuk en viel nog goed mee in prijs! Maar als je een auto hebt kan je altijd een hutje huren bij Davy Crockett (dacht ik ) want daar kan je je auto dan parkeren 🙂

 4. pinkit1988

  Leuk om dit te lezen! En ja Luke en Lorelai zijn echt een leuk stel he? 🙂 x

  • Ja zo geweldig! 😀 Ik vind Luke ook echt gewoon geweldig voor Lorelai, ze vullen elkaar zo goed aan! Ik hoop ooit mijn eigen Luke te vinden! 😀

 5. Leuke tag! Ik moet deze ook dringend invullen want ik ben er ook voor getagd. Jij bent echt de eerste die OTP kan invullen! Bij de meeste staan vraagtekens (alsook bij mij) :p en die quote vind ik echt wel goed!

  X Sara

  • Ja die quote vond ik toen ik hem las echt geweldig! :p En One True Pair is moeilijk in te vullen, maar Luke en Lorelai vind ik gewoon geweldig samen! 🙂
   Thanks voor de comment!

 6. Best wel lief je angsten, dat je geen mensen wilt verliezen waar je om geeft. Leuk ingevuld!

 7. ik heb het schrijven in engels en nederlands ook een tijdje gedaan, maar het was gewoon echt te veel werk :p ik ben echt mega friends verslaafd, ik ken bijna elke aflevering vanbuiten 😀

  • Ja inderdaad engels en Nederlands is veel werk, maar ik weet niet of dit goed overkomt… Het lijkt misschien wat rommelig?
   Maar ik weet niet of enkel engels voldoende is… Wat denk jij?
   En ja Friends is ZO super! Ik heb vorig jaar met kerst de dvd box gekregen en op een maand had ik alle afleveringen gezien :$ :p
   Dank je voor de comment!

   • Mme Sophistique

    Misschien kan je proberen om met html code een van de twee in een wat lichtere kleur te zetten? Dan komt het wellicht iets overzichtelijker over 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s